خدا میتواند متفکر

When you feel unlovable, unworthy and unclean,
when you think that no one can heal you,
Remember, Friend,
God Can.
وقتی احساس می‌کنی قابل دوست داشتن نیستی
وقتی احساس بی لیاقتی و نا پاکی می کنی
وقتی احساس می کنی کسی نمی تواند دردهای تو را التیام ببخشد
به یاد داشته باش دوست عزیز من
خدا می تواند

When you think that you are unforgivable
for your guilt and your shame
Remember, Friend,
God Can.
وقتی احساس می‌کنی قابل بخشش نیستی
برای شرم و گناه هایت
به یاد داشته باش دوست عزیز من
خدا می تواند

When you think that all is hidden
and no one can see within
Remember, Friend,
God Can.
وقتی فکر می کنی همه چیز پنهان است
و هیچکس نمی تواند درون را ببیند
به یاد داشته باش دوست عزیز من
خدا می تواند

And when you have reached the bottom
And you think that no one can hear
Remember my dear Friend
God Can.
وقتی به انتها می رسی و گمان می‌کنی
کسی نیست تا صدایت را بشنود
به یاد داشته باش دوست عزیز من
خدا می تواند

And when you think that no one can love
The real person deep inside of you
Remember my dear Friend,
God Does.

وقتی گمان میبری کسی نمی تواند
به خود واقعی درون تو عشق بورزد
دوست عزیز من به یاد داشته باش
خدا میتواند

/ 2 نظر / 21 بازدید
نانی آزاد

تنها برای اینکه بگویم : آمدم خواندم رفتم تمام ديشب را به حرف هايت فكر كردم. راست مي گويي. امروز عمر تقويم كوچك جيبي ام تمام مي شود و ديگر كسي سراغي از او نمي گيرد. تمام ديشب تقويمم را ورق مي زدم و دنبال خودم مي گشتم؛ دنبال روزي كه يك سر و گردن از روزهاي ديگر بالاتر باشد. دنبال روزي كه من در آن روز كاري كرده باشم. كاري كه.... ورق هاي تقويم من اما، خالي و بي حوصله اند. هيچ جاي آن هيچ خبري از من نيست. من هيچ روزي را امضا ن كرده ام، هيچ روزي به ياد من نمي افتد. امروز تقويم ديگرم تازه متولد مي شود، مثل خود من.[گل]

فاطمه

این شعر خیلی زیبا و با مفهومه[ماچ]